Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено методи зменшення стріли провисання проводів ліній електропередачі (ЛЕП) за допомогою термокомпенсуючих пристроїв, розглянуто види та будова термокомпенсаторів. Компенсація провисання проводів створює умови, за яких можливо або збільшувати прольоти, або знижувати висоту опор при збереженні існуючих розрахункових прольотів. У результаті знижується питома витрата опор, лінійної арматури, ізоляції, скорочуються терміни будівництва ЛЕП. Враховуючи існуючі норми, можна збільшити габаритний прольот ЛЕП різних класів напруг на 7—10%. Відомо, що основним обмеженням при виборі максимальних прольотів є допустимий габарит наближення проводів до землі або з інженерною спорудою, яка перетинається, визначається для режиму максимальних температур навколишнього середовища. Габарит наближення проводів повинен бути меншим за різницю між висотою підвісу нижніх проводів ЛЕП та екстремальним їх провисанням у прольоті. При існуючому закріпленні проводів на опорах між температурним подовженням і натягом проводів існує зворотна залежність. Звідси випливає, що за наявності пристроїв, що дають змогу збільшити натяг у проводах при максимальних температурах, реалізується компенсація температурних стріл провисання проводів ЛЕП. З огляду на це метою дослідження є розробка та дослідження багатофункціональних пристроїв компенсації температурних стріл провисання ЛЕП, оптимізація їх параметрів, дослідження спільної роботи проводів в прольоті з подібними пристроями. Результати даних досліджень можуть бути застосовані для ЛЕП будь-яких класів напруги. За результатом проведеного дослідження розроблено методику розрахунку та оптимізації існуючих пристроїв термо- компенсації стріл провисання проводів ЛЕП. The work is devoted to the research of methods of decreasing the arrow of sagging of transmission lines with the help of thermal compensating devices; types and structure of thermo-compensating devices are considered. The compensation of sagging wires creates conditions under which it is possible either to increase spans, or to reduce the height of the supports, while preserving the existing estimated spans. As a result, the specific consumption of the supports, linear fittings, insulation is reduced, and the time for construction of the transmission lines is reduced. Taking into account the existing norms, it is possible to increase the overall span of the transmission lines of different classes of voltages by 7—10%. It is known that the main limitation when selecting the maximum permissible spans the envelope approximation wires to the ground or engineering structure which intersects, dareia is determined by the maximum ambient temperature. Envelope approximation of wiring should be less than difference between height of the lower suspension wires of power transmission lines and their extreme sagging in flight. Under the current fixation wires on poles there is an inverse relationship between the temperature and elongation of the tension wire. It follows that if there are devices allowing to increase the tension in the wires when the temperature is maximal compensation of the temperature arrows of SLW is realized. Compensation of sagging of wires creates conditions that make it possible to increase the span, or reduce the height of the towers while maintaining the existing design of stairs. The result is reduced specific consumption of poles, overhead line fittings, insulation, reduced construction time lines. The aim of this work is development and research of multifunctional devices for temperature compensation of the arrows of SLW of the transmission line, the optimization of their parameters, study of joint operation of circuits in the span of such devices. The results of these studies can be applied for transmission lines of any voltage classes located in all areas according to wind and ice. As a result of the conducted research, the method of calculation and optimization of existing devices of thermal compensation of arrows for sagging of transmission lines has been developed.

Опис

Ключові слова

термокомпенсатор, стріла провисання, прольот, провід, лінія електропередачі, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, thermo-compensating devices, sagging arrow, span, wire, power line

Бібліографічний опис

Шестеренко, В. Є. Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП / В. Є. Шестеренко, С. М. Балюта, О. А. Мащенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 152–159.

Зібрання