Сучасні чинники продуктової стратегії туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою статті є оцінка теоретичних і практичних аспектів, що визначають продуктову стратегію туристичного підприємства. Обґрунто- вано необхідність використання структурно-ціннісного підходу при побудові продуктового портфеля туристичного підприємства на основі гру- пування продуктів за ступенем їх дохідності, прибутковості, а також впливу на загальногосподарський результат діяльності. Ідентифіковано сучасні чинники ринкового та виробничого характеру, що визначають продуктову стратегію туристичного підприємства. Доведено, що за умов реалізації стратегії диверсифікації продуктовий портфель туристичного підприємства максимально відповідатиме потребам цільових ринків. Проаналізовано можливі варіанти прийняття управлінських рішень при зіставленні інтересів і бажань виробників та споживачів туристичного продукту, а також при визначенні типу стратегічної поведінки підприємства. Визначено особливості роботи туристичного підприємства на національному туристичному ринку. The article is to evaluate the theoretical and practical aspects that define the product strategy of tourist business. Vano substantiated the need for structural and valuable approach to building a product portfolio of tourism on the basis hru- puvannya products according to their profitability, profitability and impact on General economic performance. Identified current market factors and industrial nature, defining product strategy of tourist business. It is proved that the conditions of implementation of the strategy to diversify product portfolio of tourism businesses meet the needs of most target markets. The possible options for management decisions when comparing the interests and desires of producers and consumers of the tourism product, as well as determining the type of enterprise strategic behavior. The features of tourism on the national tourism market.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туристичне підприємство, туристичний продукт, продуктова стратегія, диверсифікація, tourism enterprises, tourism product, product strategy, diversification

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Сучасні чинники продуктової стратегії туристичного підприємства / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Бізнес-Інформ. – 2016. - №5. - С. 202-206.

Зібрання