Usage of photorefractive crystals in holographic associative correlators

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Photorefractive material have certain prospects for usage in coherent-optical schemes of the optical signal processing. Their values in this aspect are non-linear response to the intensity of signal and variety of temporal characteristics of record and erasure of images, including holographic ones. In this presentation, questions connected with usage of photorefractive crystals in the holographic correlator with the associative response to fragments of recognized signal were investigated. Particularity of the correlator scheme consist in getting response in the manner of the signal under investigation itself. Due to it, the level of signal identification increases under its associative processing. Use of spatial modulator of signal wave front and photorefractive crystals in the scheme allows to vary a structure of angular spectrum of recorded images when writing the holograms. In certain limits, it gives a possibility to control sensitivity of image as to change of structure of fragments which restore a hologram, keeping stable associative response Фоторефрактивні матеріали мають певні перспективи для використання в когерентних оптичних схемах оптичної обробки сигналів. Їх значення в цьому аспекті дають нелінійний відгук на інтенсивність сигналу в різні моменти часу при запису і стиранні зображень, у тому числі голографічних. У цій роботі досліджено питання, пов'язані з використанням фоторефрактивних кристалів у голографічному кореляторі з асоціативним відгуком на фрагменти сигналу. Особливість схеми коррелятора полягає в отриманні відгуку у вигляді безпосередньо досліджуваного сигналу. Завдяки цьому, рівень ідентифікації сигналу збільшується при його асоціативній обробці. Використання просторового модулятора хвильового фронту сигналу і фоторефрактивних кристалів у схемі дозволяє варіювати структуру кутового спектру зображень при записі голограм. У певних межах, це дає можливість регулювати якість зображення при зміні структури його фрагментів, які відновлюють голограму, зберігаючи стійку асоціативну реакцію. Фоторефрактивные материалы имеют определенные перспективы для использования в когерентных оптических схемах оптической обработки сигналов. Их значения в этом аспекте дают нелинейный отклик на интенсивность сигнала в различные моменты времени при записи и стирании изображений, в том числе голографических. В этой работе исследованы вопросы, связанные с использованием фоторефрактивных кристаллов в голографическом корреляторе с ассоциативным откликом на фрагменты сигнала. Особенность схемы коррелятора состоит в получении отклика в виде непосредственно исследуемого сигнала. Благодаря этому, уровень идентификации сигнала увеличивается при его ассоциативной обработке. Использование пространственного модулятора сигнала волнового фронта и фоторефрактивных кристаллов в схеме позволяет варьировать структуру углового спектра изображений при записи голограмм. В определенных пределах, это дает возможность регулировать качество изображения при изменении структуры его фрагментов, которые восстанавливают голограмму, сохраняя устойчивую ассоциативную реакцию.

Опис

Ключові слова

hologram, correlator, photorefractive crystals, голограма, фоторефрактивні кристали, корелятор, голограмма, коррелятор, фоторефрактивные кристаллы, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Usage of photorefractive crystals in holographic associative correlators / O. Gnatovsky, N. Medved, L. Pryadko and other // Conference on Spectroscopy of Molecules and Crystals : Proceedings of SPIE. – 2002. - Vol. 4938. - P. 305-307.

Зібрання