Взаємодія тетрахлоретилену з похідними імідазолу, бензімідазолу, індолу та піролу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено взаємодію натрієвих похідних азолів – імідазолу, бензімідазолу, індолу та піролу з тетрахлоретиленом. Гетероциклічні азотовмісні нуклеофіли утворюють стійкі до гідролізу дихлоровінільні похідні відповідних гетероциклів. Встановлена залежність швидкості проходженні реакції та виходу продукту від природи гетероциклу та нуклеофільності його натрієвої солі. The interaction of sodium derivatives of azoles – imidazole, benzimidazole, indole, pyrrole with tetrahloretilenе. Heterocyclic nitrogen nucleophiles to form stable derivatives of the corresponding hydrolysed dihlorvinilnye heterocycles. The dependence of the reaction rate and yield on the nature and nucleophilicity of the heterocycle of its sodium salt.

Опис

Ключові слова

індол, пірол, тетрахлоретилен, натрієвi похідні імідазолу, бензімідазол, benzimidazole, tetrachlorethylene, indole and pyrrole, sodium derivatives imidazole, пиррол, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Данилко, Д. І. Взаємодія тетрахлоретилену з похідними імідазолу, бензімідазолу, індолу та піролу / Д. І. Данилко, К. І. Петко, О. І. Майбородa // Хімічні каразінські читання -2012 : матеріали IV Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків, 2012. – С. 173.

Зібрання