Створення фізичної моделі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора для підвищення ефективності процесу переддефекації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з важливих етапів бурякоцукрового виробництва – є про-цес попередньої дефекації дифузійного соку, в якому намагаємось досягти максимального ступеню осадження ряду розчинних нецукрів та отримати осад з хорошими седиментаційно-фільтрувальними показниками. Була створена фізична модель найкращого на сьогодні апаратурного оформлення прогресивної протитечійної переддефекації за принципом Бригель-Мюллера, що реалізується у вертикальному переддефекаторі із оптимальним наростання рН по секціям. Фізична модель базується на відомому реакторі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора з деякими доповненнями та змінами. One of the important stages of sugar beet production - is a process of diffusion juice prior bowel movements, which are trying to achieve the maximum degree of deposition of a number of solutions nonsugars and get good sedimentation from sediment-filtering parameters. The physical model was the best of today `s design, the appliance was progressive predefecation the principle Bryhel-Muller, implemented in the vertical predefecation with optimal growth pH by section. Physical model based on known reactor vertical progressive protytechiynoho pereddefekatora with some additions and changes.

Опис

Ключові слова

переддефекація, predefecation, фізична модель, моделювання, physical models, similarity criterion, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Рева, Л. П. Створення фізичної моделі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора для дослідження ефективності процесу переддефекації / Л. П. Рева, О. О. Петруша, В. О. Мірошник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2011. — № 37. — С. 110-124.

Зібрання