Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведені основні типи корозії. Розглядається залежність швидкості кисневої корозії заліза у воді від концентрації кисню, температури води, кількості розчинених у воді солей, швидкості руху води та величини рН. Наведені найбільш поширені методи для боротьби з кисневою корозією на водогрійних котельнях та теплових мережах. Приведена схема новітньої технології хімічної деаерації води на базі Redox-K-фільтру. Представлені результати виробничих досліджень установки хімічної деаерації води Redox-K на водогрійних котельнях та теплових мережах України. Концентрація кисню до установки вимірювалась за допомогою іодометричного методу визначення вмісту розчиненого кисню у воді (метод Вінклера). Концентрація кисню після установки визначалась способом, який оснований на зв’язуванні розчиненого у воді кисню лейкоосновою індигокарміну та візуальному порівнянні забарвлення робочого розчину з калібрувальною кольоровою шкалою. Установка рекомендується для знекиснення підживлювальної води водогрійних котлів та теплових мереж. The basic types of corrosion are presented in the article. A dependence of the rate of oxygen corrosion of iron in the water of concentration of oxygen, water temperature, amount of dissolved salts, rate of movement of water and pH. Are the most common methods to deal with oxygen corrosion in water hot-water boilers and thermal networks. The scheme of new technology chemical deaeration water Redox-K filter. The results of industrial research equipment of chemical deaeration water Redox-K filter for hot-water boilers and thermal networks in Ukraine. The concentration of oxygen to equipment iodine-metrical measured using the method for measuring dissolved oxygen in water (Winkler method). The concentration of oxygen was determined after equipment method, which is based on the binding of dissolved oxygen leykoosnovoyu indyhokarminu and visual comparison of colour working solution with gauge color scale. Equipment is recommended for removal of oxygen from additional water of hot water boilers and thermal networks.

Опис

Ключові слова

фільтр, filter, корозія, деаерація, сульфіт натрію, деоксидант, каталізатор, corrosion, oxygen, deaeration, sodium sulfite, inhibitor of corrosion, catalyst, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Поржезінський, Ю. Г. Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією / Ю. Г. Поржезінський, М. М. Осадчий // Наукові праці Національного університету харчових технологій.- К. : НУХТ, 2012. - № 45.– С. 70-74.– Бібліогр. : с. 74

Зібрання