Характеристики дочірніх компаній і ТНК груп регіонів ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено основні показники діяльності корпоративних груп 12 регіонів Європи, які є найбільш конкурентоспроможними у залученні ПІІ: активи, доходи, рентабельність, прибуток, вартість одиниці робочої сили, капіталоозброєність, продуктивність праці та сукупна продуктивність факторів виробництва. Проаналізовано географічне розташування групи і дочірніх компаній, загальна кількість зарубіжних підрозділів ТНК, складність внутрішніх ієрархій, а також ступінь диверсифікації виробництва в межах груп. Обґрунтовано зв ’язок між інституційними особливостями регіонів і розвитком зарубіжних підрозділів ТНК, розташованих там. Отримані в ході аналізу результати свідчать, що регіони з якісним інституційним середовищем залучають інвестиції ТНК груп з високою продуктивністю, зарубіжні дочірні компанії в таких регіонах працюють краще. Для вимірювання якості інституційного середовища використано стандартний показник якості інститутів (INST), який розраховується як середньозважене змінних: верховенство закону, ефективність роботи уряду, рівень корупції і якість регулювання. This paper presents the main indicators of the activities of corporate groups across the European regions, which are the most highly competitive ones in attracting foreign direct investments (FDI), such as assets, revenues, profitability, unit labor costs, capital-labor ratio, labor productivity and total factor productivity. The geographical location of a group and its subsidiaries, as well as the total number of units of foreign TNCs, the complexity of internal hierarchies and the degree of diversification within groups are considered by authors. The study also includes the verification of the connection between the institutional features of the regions and the development of foreign operations of TNCs located there. The findings of the analysis results indicate that regions with better institutional environment attract investments of TNC groups with high efficiency, and foreign subsidiaries in these regions operate more efficiently. For measuring the quality of the institutional environment, the authors used a standardized measure of institutional quality (INST), which is calculated as a weighted average of the variables: the rule of law, government effectiveness, corruption and regulatory quality.

Опис

Ключові слова

TNC, foreign divisions, subsidiaries, regions of the European Union, corporate groups, linear model, корпоративні групи, лінійна модель, зарубіжні підрозділи, ТНК, дочірні компанії, регіони Європейського Союзу

Бібліографічний опис

Маркіна, І. А. Характеристики дочірніх компаній і ТНК груп регіонів ЄС / І. А. Маркіна, Є. В. Переверзєв // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 99–111.

Зібрання