Вплив катіонів кадмію на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на невуглеводних субстратах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано, що у разі внесення 0,1 мМ Сd2+ в експоненційній фазі росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на всіх досліджуваних субстратах показники синтезу ПАР підвищувалися в 1,2−1,3 рази порівняно з такими на середовищі без катіонів металу. Одним з механізмів інтенсифікації синтезу ПАР за присутності катіонів кадмію є підвищення їх синтезу як протекторних сполук у відповідь на дію несприятливих факторів, про що засвідчили результати дослідження захисних функцій ПАР. Так, після видалення поверхнево-активних речовин виживання клітин штаму ІМВ В-7241 за присутності 0,01–0,05 мМ Cd2+ знижувалося у кілька разів (до 2–10 %). Наведені у даній роботі результати можуть бути використані як для підвищення ефективності технологій мікробних ПАР, так і для розробки природоохоронних технологій для ліквідації забруднень токсичними металами та їх комплексами з іншими ксенобіотиками. After addition of 0,1 mM Cd2+ into the medium containing all investigated substrates at the exponential growth phase of A. calcoaceticus ІМВ В-7241 the surfactant synthesis was increased in 1.2−1.3 times compared with in the medium without metal cations. One of mechanisms of the surfactant synthesis intensification in the presence of cadmium cations is increasing of their synthesis as protective compounds in response to unfavorable factors. So, after surfactant elimination the survival of cells of the strain ІМВ В-7241 in the presence of 0.01–0.05 mM Cd2+ decreased by several times up to 2–10 % of the cell population. The results presented in this paper can be used to improve the efficiency of the biotechnologies of microbial surfactants and to develop the environmental protection technologies for the elimination of pollution with toxic metals.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, катіони кадмію, поверхнево-активні речовини, інтенсифікація синтезу, cadmium cations, surfactants, intensification of synthesis

Бібліографічний опис

Конон, А. Вплив катіонів кадмію на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на невуглеводних субстратах / А. Конон, Т. Пирог, Н. Антонюк // Ukrainian food journal. − 2014.− Vol. 3, Is. 5. − Р. 42−50.

Зібрання