Науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність формування методичного підходу до оцінки рівня економічної безпеки закладу вищої освіти (ЗВО) у сучасних умовах. Об’єктом дослідження є оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО. При проведенні розрахунків були застосовані наступні методи: порівняння, експертного опитування і математичної статистики. На підставі узагальнення діючих наукових підходів та із врахуванням авторських позицій сформовано складові, що характеризують економічну безпеку ЗВО. Обрані показники, які характеризують та відображають всі змістовні сторони складових економічної безпеки ЗВО. Доведено необхідність та економічну доцільність їх включення до аналітичного інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО. Розроблено алгоритм проведення оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО за відповідними етапами. Зниження або зростання інтегрального показника рівня економічної безпеки ЗВО свідчить про наявність позитивних або негативних тенденцій та визначає напрямки потенційних заходів щодо усунення небезпек, загроз і ризиків, які повинні бути враховані у стратегії розвитку ЗВО на перспективу. The actuality of the methodical approach forming to the estimation of economic strength of higher education establishment (HEE) security in the modern difficult situation of all educational system is described in the article. The main reasons of worsening of HEE’s economic security are increasing of competition at the market of educational services, consequences of demographic crisis, increase of educational migration, dropping of market demand, input of permanent changes in legislation in the sphere of higher education, financing and functioning of HEE and other. The object of the research is evaluation level of economic security of the National University of Food Technologies in modern terms. On the basis of generalization of operating scientific approaches and with taking into account authorial positions the constituents that characterize economic security of HEE are formed, as financial safety, informatively and resource safety, intellectual and skilled safety and market safety. Selected indexes that characterize and represent all content parties of constituents of HEE economic security. Necessity and financial viability of their adding to the analytical tool of evaluation level of HEE economic security are proven. During the realization of calculations, the following methods were applied: comparison, expert questioning and mathematical statistics. Generalized basic approaches to the evaluation of economic security are indicatory, resource, functional, resource-functional and other. For maintenance of high level of HEE’s economic security, it is needed constantly to conduct its evaluation on the simplified methodology. The algorithm of evaluation realization of HEE’s economic security after the corresponding stages is worked out. The methodical approach to the evaluation of economic security is approved on public materials of the National University of Food Technologies for the different periods. Decline or increase of integral index of HEE’s economic security testifies the presence of positive or negative tendencies and determines directions of potential events in relation to the removal dangers, threats and risks that must be taken into account in the strategy of development of HEE for long terms.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, економічна безпека, заклад вищої освіти, підходи, складові, показники, рівень, методи, economic security, establishment of higher education, approaches, constituents, indexes, level, methods

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти / О. І. Драган // Електронно-фахове видання. Інфраструктура ринку. - 2020. – Вип. № 40. - С. 176-181.

Зібрання