Як визначити оптимальний профіль формуючого каналу матриці екструдера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована методика розв’язання задач оптимізації конструктивно-технологічних параметрів процесів формування харчових матеріалів з використанням математичного програмування. Обрані цільова функція і керуючі параметри, необхідні для визначення оптимального профілю формуючого каналу матриці екструдера, встановленого в лінії виробництва хлібобулочних виробів. Визначені оптимальні геометричні параметри матриці – радіуси і довжини її вхідної частини та циліндричної ділянки. The proposed method for solving optimization problems constructively and technological parameters of the formation of food materials using mathematical programming. Selected objective function and control parameters necessary to determine the optimal profile of the channel matrix forming extruder installed in the line of bakery products. The optimal geometric parameters of the matrix - the radii and the length of its front portion and a cylindrical portion.

Опис

Ключові слова

матриця, формуючий канал, оптимізація, лінійне програмування, екструзія, matrix, mold channel, optimization, linear programming, extrusion, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Чепелюк, О. Як визначити оптимальний профіль формуючого каналу матриці екструдера / О. Чепелюк // Харчова і переробна промисловість. – 2005. - № 6. – С. 29 – 31.

Зібрання