Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день в Україні спостерігається суттєве посилення конкуренції між підприємствами. Фундаментальну роль у відповідній конкурентній боротьбі відіграє персонал. Це актуалізує удосконалення методик оцінки його конкурентоспроможності. Наявні методики дають можливість провести глибокий аналіз конкурентоспроможності персоналу. Проте їх точність не є достатньо високою через проблемність доступу до інформації про персонал конкурентів, застосування експертного підходу, недостатньо чітких критеріїв відбору вихідних показників для аналізу. В статті запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності персоналу, яка проводиться на основі даних звітності підприємств, наявних в загальному доступі в мережі Інтернет. Відповідні вихідні показники аналізу можуть бути чітко виміряні без залучення експертів. В основу відбору вихідних показників для аналізу покладено системний підхід, а саме матрицю відносин. Запропонована в статі методика оцінки конкурентоспроможності персоналу призначена для використання в сфері матеріального виробництва.There is a significant increase in competition between enterprises in Ukraine today. The staff is playing a fundamental role in this competition. Therefore the improvement of estimation methods of the personnel competitiveness is actual. Existing methods give the opportunity of the qualitative analysis of the personnel competitiveness. But their accuracy is not high enough because of difficulties of access to information about competitors’ staff, the use of the expert approach; criteria for the selection of a baseline for the analysis is not enough clear. In the article the proposed technique of an estimation of personnel competitiveness is based on the reports of the companies, available in the Internet. Appropriate initial analysis indicators can be accurately measured without the involvement of experts. The selection of the initial indices is based on the systematic approach, namely the relationship matrix. The proposed in the article method of estimating the competitiveness of personnel is intended for use in material production.

Опис

Ключові слова

оцінка конкурентоспроможності персоналу, матриця відносин, промислове підприємство, харчова промисловість, системний підхід, основні засоби, оплата праці, продуктивність праці, personnel competitiveness evaluation, connection matrix, industrial company, food industry, system approach, fixed assets, wages, labor productivity, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Сологуб, О. П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко // Економіка. Управління. Інновації. – 2016. - № 2 (17). – Режим доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_27

Зібрання