Можливості використання робастних регуляторів для технологічних об’єктів.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається клас нестаціонарних, багатовимірних та багатозв’язних об’єктів, зокрема, трьохколонна брагоректифікаційна установка (БРУ) непрямої дії, яка характеризується складними масо-, теплообмінними, гідродинамічними процесами. Для ефективного управління виділеним класом об’єктів визначено робастний підхід, так як метою синтезу робастного управління є гарантія необхідної якості системи незалежно від можливих похибок та змін параметрів системи. Основна задача робастного управління полягає в гарантованому управлінні при неповній апріорній інформації про об’єкт, в забезпеченні стійкості системи та збереження її якості при наявності всіх типів невизначеностей, які досліджені та чітко виділені для БРУ. Метою дослідження є використання робастного підходу для оптимального управління виділеним класом об’єктів для забезпечення належної якості та стійкості системи автоматизованого управління в умовах виникнення нештатних ситуацій технологічного режиму. The class of non-stationary, multidimensional and multiply connected facilities, in distillation-rectification unit (DRU) of indirect action, which is characterized by complex hydrodynamic, mass- and heat exchange processes, is considered in the paper. For effective control of the class of facilities, a robust approach was selected, since the purpose of robust control synthesis is ensuring the required system quality, regardless of possible errors and changes in system parameters. The main objective of robust control is guaranteed control in conditions of incomplete priori information about the object, ensuring the system stability and maintaining its quality in the presence of all types of uncertainties which are studied and clearly identified for the DRU. The aim of the study is the use of robust approach for optimal control of the selected class of facilities to guarantee quality and stability of automated control system in cases of emergency situations of technological regime.

Опис

Ключові слова

принципи робастного управління, robust control principles, умови невизначеностей, conditions of uncertainty, робастний регулятор, robust regulator, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гриценко, Н. Г. Можливості використання робастних регуляторів для технологічних об’єктів / Н. Г. Гриценко, Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий.- 2013.- № 5/4 (65). - С. 19-21.

Зібрання