Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано програму і тези матеріалів доповідей ХI Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямів 24-ї секції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Метою конференції є розширене висвітлення наукових здобутків, ознайомлення експертів харчової промисловості та промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси з отримання грантів для фінансування за кошти державного бюджету та їх спрямування на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців у світовому науковому просторі. The program and abstracts of reports of the 11th International Scientific and Technical Conference "Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology in the context of European integration" have been submitted in accordance with the thematic directions of the 24th section "Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology" of the Scientific Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The purpose of the conference is the expanded coverage of scientific achievements, familiarization of experts of the food industry and industrial biotechnology, raising the level of expertise of projects submitted to competitions for obtaining grants for financing from the state budget and their direction to expand the subject of scientific projects for the possibility of cooperation of scientists in the world scientific spacious.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, промислова біотехнологія, експертиза проектів, процеси та апарати харчової промисловості, ресурсозберігаючі технології, food industry, industrial biotechnology, examination of projects, processes and devices of food industry, resource-saving technologies

Бібліографічний опис

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 347 с.

Зібрання