Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто один із критеріїв, що визначає продовольчу безпеку — фізичну достатність продовольства. Надано визначення фізичної достатності й охарактеризовано показники, які визначають стан фізичної достатності. Проведений аналіз існуючих наукових підходів надав можливість розширити перелік показників, що характеризують фізичну достатність. Розглянуто забезпечення населення України основними харчовими продуктами, проаналізовано баланс по цих продуктах. Представлено динаміку виробництва та споживання основних груп харчових продуктів і визначено тенденції у забезпеченні харчовими продуктами населення України. The article describes one of the criteria defining food security: physical availability of food in sufficient quantities. The definition of physical adequacy is given and factors that determine the state of physical sufficiency are characterized. The analysis of the existing scientific approaches enabled to expand the list of parameters characterizing physical sufficiency. Providing the population of Ukraine with main foodstuff is considered and the balance of these products is analyzed. The dynamics of production and consumption of major food groups is outlined and trends in providing Ukrainian population with food are identified.

Опис

Ключові слова

food security, physical sufficiency, food, food balance sheets, харчові продукти, баланс продовольства, фізична достатність, продовольча безпека

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Г. Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки / Т. Г. Мостенська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 5. – С. 87–97.

Зібрання