Одержання синтетичних газоподібних і рідких палив методами двоступеневої термічної переробки вугілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті вивчено сучасний стан досліджень і впровадження технологій переробки кам ’яного та бурого вугілля з метою отримання синтетичних моторних палив. Доведено перспективність використання двоступеневих технологій для одержання синтетичних рідких і газоподібних моторних палив. Показано основні переваги та недоліки відомих технологій хімічної переробки вугілля. Визначено перспективні напрямки удосконалення процесів отримання синтетичних палив з вугілля. Наведено інформацію про розробку нових каталітичних процесів піролізу, газифікації та гідрогенізації вугілля. Доведено актуальність і перспективність застосування двоступеневих технологій термічної переробки вугілля для одержання синтетичних газоподібних і рідких моторних палив для умов України. In the article the current status of research and application technologies processing stone 'yanoho and brown coal in order to obtain synthetic motor fuels. Proved prospects of using two-stage technologies to produce synthetic liquid and gaseous motor fuels. The basic advantages and disadvantages of the known chemical technology coal processing. The perspective areas of process improvement obtaining synthetic fuels from coal. The information on the development new catalytic processes of pyrolysis, gasification and hydrogenation of coal. The urgency and potential application of two-stage technology thermal processing of coal to produce synthetic gaseous and liquid motor fuels conditions for Ukraine.

Опис

Ключові слова

вугілля, coal, двоступенева термічна переробка, two-stage thermal processing, газифікація, gasification, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Буляндра, О. Ф. Одержання синтетичних газоподібних і рідких палив методами двоступеневої термічної переробки вугілля / О. Ф. Буляндра, Л. С. Гапонич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 53. – С. 104-116.

Зібрання