Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під превентивними (запобіжними) заходами у страхуванні розуміють сукупність заходів, пов’язаних зі зменшенням ступеня ризикованості об’єкта страхування, попередженням або зниженням негативного впливу можливих страхових випадків на учасників страхового ринку. Реалізація превентивної функції базується на використанні таких інструментів як: платежі у фонди цільового призначення і резерви попереджувальних заходів, цільові надходження з державного бюджету, державні дотації та цільова допомога. На страховому ринку України ці інструменти не знаходять використання і проблема потребує розв’язання. У роботі запропоновано фінансове забезпечення запобіжних заходів за допомогою накопичувального фонду на принципах державно-приватного партнерства. Розрахунок щорічних внесків до такого державно-приватного фонду попереджувальних заходів дає значення близько 160 мільйонів гривень на рік. Запропоновано також, щоб кожний страховик створював резерв превентивних заходів або відраховував кошти у фонд страхових гарантій і превентивних заходів, що створюється на рівні об’єднань страховиків з метою запобігання страховим випадкам і гарантування повернення внесків вкладникам страхових компаній, які стали банкрутами. One understands in insurance under preventive measures the set of measures related to the diminishing of insurance object risk degree, averting or decreasing the negative impact of possible insurance accidents on insurance market participants. The implementation of the insurance preventive function is based on the use of such tools as: payments to the purpose funds and reserves for preventive measures, targeted grants from the state budget, state subsidies and takings assistance. On the Ukrainian insurance market these tools are not implemented and the problem needs to be discussed. In this study we propose the financial providing for preventive measures due to the compulsory fund savings on the basis of public-private partnership. Calculation of the annual contributions to such a public-private fund for preventive measures gives a value of about 160 million hryvnias per year. It has also been offered that each insurer should create his own reserve of preventive measures or should contribute to the fund of insurance guarantees and preventative measures, created on the level of insurers associations in order to prevent loss events and to ensure the return of deposits to depositors of insurance companies that went bankrupt.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, запобіжні заходи, фінансове забезпечення, державно-приватний фонд, прогнозування руху грошових коштів, чинники впливу на учасників ринку, preventive measures, financial provision, public-private fund, cash forecasting, factors of influence on the market participants

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні / Л. В. Шірінян // Економіка і прогнозування. – 2015. – №4. – С. 69-80.

Зібрання