Практичні аспекти удосконалення екологічного менеджменту на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується позитивний вплив функціонування системи екологічної сталості за міжнародним стандартом ISO 14001:2015 на загальну діяльність підприємства. Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах олійно-жирової галузі забезпечує конкурентні переваги із спрямованістю на вирішення екологічних проблем без значних фінансових витрат. Об’єктом дослідження є удосконалення екологічного менеджменту підприємства в умовах підвищення вимог до екологічної безпеки харчових виробництв. При проведенні розрахунків були застосовані наступні методи: системний, експертного опитування і таксономічний аналіз. Узагальнені основні ризики в галузі охорони навколишнього середовища, які виникають на олійно-жирових комбінатах з урахуванням рекомендацій Європейського банку реконструкції та розвитку. Обґрунтовано, що для підтримання відповідного стабільного стану екологічного менеджменту підприємства потрібно постійно проводити його моніторинг. Для здійснення постійного моніторингу запропоновано застосування оцінки таксономічного показника стану екологічного менеджменту з апробацією на матеріалах ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». При виявлені зниження (погіршення) таксономічного показника керівництву підприємства необхідно терміново прийняти заходи у сфері екологічного менеджменту та розробити заходи для стабілізації стану екологічного менеджменту і проаналізувати причини виникнення негативних явищ. Positive influence of functioning of ecological constancy system (ІSСС) on the international standard of ISO 14001:2015 on general activity of the enterprise is investigated in the article. The development of environmental management on the enterprises of oil and fat industry provides competitive edges as to the search of potential possibilities in the field of technological, technical and organizational events with orientation on the decision of ecological problems without considerable financial charges. The research object is improving environmental management of the enterprise in the conditions of requirements increase to ecological safety of food production. During the realization of calculations, the next methods were applied: system, expert questioning, graphic and taxonomical analysis. Foreign experience testifies that charges on introduction of environmental management are quickly recompensed and it gives possibility to economize considerable money to the enterprises. The basic risks in industries of environment safety, that arise up on oil and fat processing plant taking into account the recommendations of the European bank of reconstruction and development are generalized in the article. Analyzed positive dynamics of declines of volumes release of contaminator and dioxide of carbon on the ton of the done seed of Private Joint Stock Company “Vinnytsia oil and fat processing plant” for 2010-2018, that is related to effective ecological politics. For the maintenance of corresponding stable state of environmental management of the enterprise, it is needed constantly to conduct its monitoring. For realization of permanent monitoring application of taxonomical index estimation of the state of environmental management with approbation on materials of Private Joint Stock Company “Vinnytsia oil and fat processing plant” for the period of 2010-2018 is given in the article. The taxonomical index of the state of ecological management is suggested to determine after the algorithm ‒ of six stages realization. At the educed declines (worsening) of taxonomical index active events in the field of environmental management must be quickly used by the guidance of the enterprise and to analyze the origin of reasons of negative tendencies and phenomena.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, ISO 14001, таксономічний аналіз, удосконалення, екологічний менеджмент, підприємство, олійно-жирова галузь, taxonomic analysis, improvement, environmental management, enterprise, oil and fat industry

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Практичні аспекти удосконалення екологічного менеджменту на підприємствах / О. І. Драган, А. Д. Бергер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2020. - №2 (25). - С. 195-201.

Зібрання