Удосконалення піраміди корпоративної соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджені теоретико-практичні підходи щодо побудови піраміди корпоративної соціальної відповідальності у розрізі підприємств харчової промисловості. Детально прослідковано еволюцію створення та модифікації піраміди корпоративної соціальної відповідальності в наукових працях. Так, засновник піраміди КСВ Керолл А. Б. виокремлює 4 складові ‒ економічна, правова, етична та благодійна відповідальність. Модифікація піраміди КСВ Візером В. передбачає, що базуючись на економічній складовій доповнена рівнями – благодійна, правова та етична відповідальність. Піраміда КСВ Бадена Д. на вищий рівень ставить етичну відповідальність для співіснування підприємств, громадської спільноти, суспільства у конкурентному середовищі. Піраміда КСВ Масуда Н. доповнена новим терміном глокальна (об’єднання глобальна і локальна) відповідальність враховуючи міжнародний рівень економічних відносин, зростання ролі стейкхолдерів та менеджерів компаній. Піраміда КСВ Бочарової Н. та Щепиліної А. враховує 7 рівнів відповідальності (організаційно-економічна, правова, техніко-технологічна, екологічна, соціально-культурна, етична і благодійна) та поділ на зовнішню та внутрішню. Доведено, що сучасна модель піраміди КСВ має бути динамічною, гнучкою та адаптованою до змін. Сучасні підприємства харчової промисловості ‒ потужні високоавтоматизовані, механізовані виробництва, мають висококваліфікований персонал, які активно впроваджують цифрові технології у діяльність, у тому числі, і штучний інтелект. Запропоновано доповнити піраміду КСВ за рахунок нового рівня ‒ відповідальності за використання штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, згідно цієї відповідальності підприємства харчової промисловості будуть прагнути не тільки покращити техніко-технологічний рівень виробництва, досягти високих економічних результатів, забезпечити конкурентоспроможність продукції на ринку, а й, піклуватися про персонал щодо захисту від непередбачених загроз, зловживань застосування ШІ. Обґрунтовано доповнити піраміду КСВ репутаційною відповідальністю, яка більш доцільна і одночасно об’єднує декілька напрямків ‒ етику, соціально-культурні проєкти, благодійництво, волонтерство. Запропоновано виокремити відповідальність за охорону праці та довкілля для гармонійного балансу у забезпеченні безпеки та здоров’я співробітників і збереження навколишнього середовища підприємствами харчової промисловості
Theoretical and practical approach to the construction of the pyramid of corporate social responsibility (CSR) of the enterprises of food industry is investigated. The evolution of creation and modifications of CSR pyramid in scientific works is observed in details. From the beginning of the founder of CSR pyramid A. Carroll that was based on 4 constituents ‒ economic, legal, ethical and charity responsibility. Modification of CSR pyramid that was made by V. Wiser that envisaged basing on the economic constituent and addition levels is charity, legal and ethical responsibility. The CSR pyramid of D. Baden on higher level put ethical responsibility for the coexistence of the enterprises, public, society in a competition environment. The pyramid CSR by N. Мasud included a new term taking into account glocal responsibility (association of global and local) international level of economic relations and increase of stakeholders’ role and managers of companies. The CSR pyramid of N. Bacharova and A. Shchepylina took into account 7 levels of responsibility (organizationally-economic, legal, technical and technological, ecological, sociocultural, ethical and charity) and is divided into external and internal. At the same time, modern model of CSR pyramid must be dynamic, flexible and adapted to the permanent changes. Modern enterprises of food industry are the powerful mechanized productions, highly automated, have highly skilled personnel that actively inculcate digital technologies in activity, including artificial intelligence. It offers to complement the CSR pyramid due to the new level of responsibility for the use of artificial intelligence (AI). In particular, enterprises will aim to not only improve the technical and technological level of production, attain high economic results, and provide the competitiveness of products at the market, but to care of personnel in relation to protecting from unforeseen threats, abuses of application of AI. The addition of CSR pyramid by the reputation responsibility that more expedient and simultaneously unites few directions ‒ ethics, sociocultural projects, and charity is reasonable. It offers to distinguish responsibility for labour and environment protection for harmonious balance in providing of employees’ safety, health, and environmental preservation by the enterprises of food industry

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, корпоративна соціальна відповідальність, піраміда, репутаційна відповідальність, штучний інтелект, харчова промисловість, corporate social responsibility, pyramid, reputational responsibility, enterprises, food industry

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Удосконалення піраміди корпоративної соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості / О. І. Драган, А. Я. Рудова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2024. – Т. 30, № 1. – С. 68–80. DOI: 10.24263/2225-2924-2024-30-1-4

Зібрання