Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мале підприємництво у країнах з розвиненою ринковою економікою є провідним та найбільш численним сектором, який визначає темпи економічного розвитку та є основою сучасної ринкової інфраструктури. В сучасних умовах розвиток мережі підприємств малого бізнесу проводиться без належної державної підтримки, фінансових можливостей для започаткування бізнесу та нормалізованих конкурентно-ринкових відно¬син. Комплексне вирішення цих питань дозволить підвищити рівень розвитку та конкурентоспроможність малих підприємств на українському ринку. Small entrepreneurship in countries with developed market economy is a leading and most numerous sector which determines economic development rates and is the basis of modern market infrastructure. In modern conditions the development of network of small businesses is conducted without proper state support, financial opportunities to start business and normalized competitive market relations. Complete resolution of these issues will improve the level of development and competitiveness of small businesses in the Ukrainian market.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, мале підприємництво, малий бізнес, держава, ВВП, small entrepreneurship, small business, state, GDP

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України / Ю. Л. Труш, А. М. Дерев’янко // Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 22–26.

Зібрання