Підходи до визначення оцінки та класифікації речовин із солодким смаком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізовано стан бурякоцукрової галузі та рослинної галузі буряківництва; тенденції виробництва та споживання цукру в Україні, його експортний потенціал. Досліджені основні тенденції розвитку бурякоцукрової галузі в умовах кризи: суттєве скорочення площ під цукросировиною; зменшення кількості цукрових заводів; недостатня організованість та захищеність ринку цукру. Розглянуто питання зростання на українському ринку обсягів використання цукрозамінників, як власного так і зарубіжного виробництва. Приведені дані щодо користі та шкоди, а також впливу сахарози, замінників та підсолоджувачів на людський організм. Також з’ясовано необхідність використання та споживання натуральних цукрозамінників. Розглянуто питання, яке виникає в умовах конкуренції між виробниками харчових продуктів і напоїв та появою на ринку штучних замінників цукру, які заборонені в Європі. Проаналізовано причини антицукрової пропаганди, використання цукрозамінників у різних країнах світу. Досліджено приклади заборони штучних цукрозамінників та підсолоджувачів до вживання в країнах ЄС, Америки та інших. Розглянуто підходи науковців до класифікації цукрозамінників та підсолоджувачів, а також їх основні характеристики та ціни на деякі з них. Акцентовано увагу на тому, що залишається не вирішеним питання на рівні держави ‒ визначення чіткої характеристики речовин з солодким смаком на законодавчому рівні, а також конкретна їх класифікація та поділ на окремі групи цукрів, цукрозамінників і підсолоджувачів, як природних, так, і синтетичних з безпечною нормою їх споживання. Запропоновано дозволити використання деяких добавок для виробництва спеціального дієтичного та діабетичного харчування з дозволу центральних органів влади. Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні дозволити або заборонити використання даних продуктів у харчовій промисловості. The article analyzes the state of the sugar beet and beet industry, the trends in sugar production and consumption of sugar in Ukraine and its export potential. The basic tendencies of the sugar beet and beet industry development in the conditions of crisis are investigated: significant reduction of areas occupied by sugar raw materials; reduction of the number of sugar refineries; insufficient organization and security of the sugar market. The question of volume growth of use of sugar substitutes in the Ukrainian market both domestic and foreign production, is considered in the article. The data on benefits and harms of sucrose, substitutes and sweeteners on the human body, as well as the need for use and consumption of natural sugars is given. The issue that arises in the context of competition between food and beverage producers and the emergence of forbiden artificial sugar substitutes on the market in Europe causes of anti-sugar propaganda. The use of sugar substitutes in different countries of the world is analyzed. Examples of prohibition of artificial sugar substitutes and sweeteners in EU countries, America, and other countries have been investigated. The scientific approaches to the classification of sugar substitutes and sweeteners, as well as their main characteristics and prices are considered. The emphasis is placed on the unanswered issue at the state level, namely there is no definition of clear characteristics of substances with sweet taste at the legislative level. Also there is no specific classification and division into separate groups of sugars, sugar substitutes and sweeteners, both natural and synthetic ones which are safe for consumption. It is proposed to allow the central authorities the use of certain additives for the production of special dietary and diabetic nutrition. The necessity of permition and prohibition of use of these products in food industry at the legislative level is justified.

Опис

Ключові слова

імпорт, бурякоцукрова галузь, цукор, підсолоджувачі, харчова промисловість, експорт, цукрозамінники, дієтичне харчування, sugar substitutes, sugar beet, sugar, sweeteners, import, export, diet, food industry, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Підходи до визначення оцінки та класифікації речовин із солодким смаком / І. Й. Кравченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 71–81.

Зібрання