Цукрова промисловість України: минуле і сучасне; шляхи відновлення галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто промислове виробництво цукру із цукрових буряків на території Україні. Досліджено та проаналізовано його стан, починаючи з першого цукрозаводу, збудованого в Україні і по теперішній час. Хронологічно досліджено виробничу потужність та виробництво цукру протягом останнього століття,розглянуто досягнутий у 90-х роках виробничий потенціал,а також площі посіву під цукровий буряк та його збір. Визначено основні проблеми функціонування галузі, названі причини її занепаду. Запропоновані можливі шляхи подолання негативних явищ галузі та напрями її реформування. Досліджено можливі напрями перебудови цукрової промисловості. Визначено можливість підвищення рівня існуючих виробничих потужностей, шляхом залучення коштів у бурякоцукровий комплекс та створення спеціалізованих агропромислових формувань. The industrial production of sugar is considered from sugar beets on territory to Ukraine. Investigational and his state isanalysed, beginning from the first sugar-refinery built in Ukraine and for present tense. A production capacity and production of sugar are chronologic investigational during the last century the productive potential and also areas of sowing attained in 90th is considered under a sugar beet and her collection. The basic problems of functioning of industry, adopted reasons of her decline, are certain . Offer possible ways of overcoming of the negative phenomena of industry and directions of her reformation. Directions of alteration of saccharine industry are investigational possible. Possibility of increase of level of existent production capacities is certain, by bringing in of money in a sugar-beet complex and creation of the specialized agroindustrial forming.

Опис

Ключові слова

цукрові буряки, буряковий цукор, цукровий завод, sugar beets, beet sugar, sugar-house, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Цукрова промисловість України: минуле і сучасне; шляхи відновлення галузі / Н. М. Ткаченко, І. Й. Кравченко // Цукор України : науково-практичний галузевий журнал. - 2014. - № 4 (100). - С. 24-28

Зібрання