Оцінювання та вибір торговельних посередників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті узагальнено підходи щодо оцінювання та вибору торговельних посередників на основі робіт сучасних вчених. Розглянуто критерії, які застосовують для оцінювання торговельних посередників в процесі їх вибору підприємством-виробником та визначено їх сутність. Методика досліджень ґрунтується на всебічному охопленні процесу вибору роздрібного торговельного посередника, враховуючи думку кінцевого споживача, так як саме від нього залежить прибуток підприємства. В роботі було уточнено критерії оцінювання торговельних посередників з врахуванням думок кінцевих споживачів. Для визначення посередників з найкращими показниками запропоновано застосування графічного методу з використанням багатокутника «Оцінювання посередника». Для вибору посередника визначено числові інтервали, які може набирати показник «цінність посередника». Розроблено напрямки взаємодії підприємства-виробника з роздрібним торговельним посередником в залежності від попадання показника «цінність посередника» в певний числовий інтервал. The article summarizes approaches to the evaluation and selection reseller based on works of contemporary scholars. The criteria that are used by the manufacturer to assess the reseller in their choice was considered and their essence was defined. Research methodology is based on a comprehensive coverage of the selection process retail reseller, considering the end user, as the profits depends on him. There was refined reseller evaluation criteria considering opinions of end users. To determine the mediators of the best indicators proposed use graphical method using polygon "Assessment Facilitator". To select a mediator defined number of intervals that can dial indicator "value of a mediator." Interaction areas of the manufacturer and retail reseller was developed based on hit rate "value facilitator" in a certain numerical range.

Опис

Ключові слова

оцінювання та вибір торговельних посередників, критерії оцінювання посередника, цінність посередника, evaluation and selection of resellers, evaluation criteria mediator, the mediator value, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Розумей, С. Б. Оцінювання та вибір торговельних посередників / С. Б. Розумей, С. П. Богдан // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць БНАУ. – 2013. – Вип. 10 (102). – С. 193-197.

Зібрання