Інформаційне забезпечення системи інвестиційної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто етапи створення системи моніторингу інвестиційної діяльності підприємства як основи інформаційного забезпечення його інвестиційної безпеки. Акцентовано увагу на тому, що система моніторингу повинна забезпечувати отримання двох блоків інформаційних показників:1) необхідних для розробки і прийняття інвестиційних рішень на підприємстві; 2) необхідних для аналізу в ході реалізації прийнятих інвестиційних рішень. Зазначено які саме показники потрібно отримувати із зовнішніх та внутрішніх джерел. In the article the stages of creation of the monitoring system of investment activity of the enterprise as the basis of information support of its investment safety are considered. The attention is paid to the fact that the monitoring system should provide two blocks of information indicators: 1) necessary for the development and adoption of investment decisions in the enterprise; 2) necessary for analysis in the course of implementation of investment decisions taken. It is indicated which indicators should be obtained from external and internal sources.

Опис

Ключові слова

інвестиційна безпека підприємства, інформаційне забезпечення, система моніторингу, інвестиційна діяльність, Investment security of the enterprise, information support, monitoring system, investment activity, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Басюк, Т. П. Інформаційне забезпечення системи інвестиційної безпеки підприємств [Електронний ресурс] /Т. П. Басюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронний науково-практичний журнал. - 2017. - № 3 (08). Режим доступу до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua/8-2017-ukr

Зібрання