Біоінженерні аспекти створення каталітичних антитіл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення антитіл, які володіють каталітичною активністю є одним із сучасних та стімко розвиваючихся напрямків в області імунології та біотехнології. Каталітичні антитіла (абзими) – це новий тип біокаталізаторів, які належать до суперродини імуноглобулінів та мають у складі своїх гіперваріабельних ділянок, відповідальних за зв’язування антигену, амінокислотні залишки, які приймають участь в каталітичних реакціях. Перші наукові дослідження по отриманню таких антитіл були розпочаті в кінці 80-х років. Поштовхом для реалізації наукових досліджень послужило накопичення необхідних наукових знань про молекулярні механізми взаємодії антитіл з антигенами та структуру перехідних станів, а також розроблення гібридомної технології отримання моноклональних антитіл із каталітичними властивостями. Після створення таких біокаталізаторів, науковий прогрес не зупинився і вже сьогодні вченими розроблено декілька сучасних стратегій, що базуються на біологічних та хімічних підходах, які є обов’язковою умовою для створення нових типів каталітичних антитіл. The study of antibodies that have catalytic activity is one of the most modern and rapidly developing areas in the field of immunology and biotechnology. Catalytic antibodies (abzimi) are a new type of biocatalysts that belong to the superfamily of immunoglobulins and have, as part of their hypervariable sites responsible for binding of the antigen, amino acid residues that take part in catalytic reactions. The first research on the production of such antibodies was begun in the late 80's. An impetus for the implementation of scientific research was the accumulation of necessary scientific knowledge about the molecular mechanisms of interaction of antibodies with antigens and the structure of transitional states, as well as the development of hybridoma technology for the production of monoclonal antibodies with catalytic properties. After the creation of such biocatalysts, scientific progress has not stopped and scientists have already developed several modern strategies based on biological and chemical approaches, which are a prerequisite for the creation of new types of catalytic antibodies.

Опис

Ключові слова

біоінженерія, антиідіотипова мережа, ADEPT стратегія, bioengineering, anti-idiot network, ADEPT strategy, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Біоінженерні аспекти створення каталітичних антитіл / І. В. Лич, Ю. М. Дорошко, О. О. Бородіна, В. С. Шульженко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 1. – С. 66-74.

Зібрання