Нові надходження № 5 (травень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у травні 2018 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження" публікується на сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність". Щомісячно з 25 по 27 число, проходять виставки нових надходжень в науковому читальному залі. Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів. The newsletter contains information on newly arrived publications Received in the library of the Scientific and Technical Library in May 2018. Filed Full bibliographical description of publications. Informed about the number of copies and place Finding publications in structural subdivisions of the library. The material is grouped by sections of the UDC, within the section - in the alphabet of authors or titles of publications. The electronic version of the New Benefit Newsletter is published on Library site in the "Information activities" section. Monthly from the 25th to the 27th, there are exhibitions of new incomes in the scientific reading room. The bulletin is addressed to scholars, lecturers and students of higher education establishments

Опис

Ключові слова

нові надходження, new incomings

Бібліографічний опис

Нові надходження № 5 (травень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад. І. Сбоєва, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 34 с.