Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено головні вимоги і правила нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку. Проведено дослідження термінів експлуатації основних засобів за методом рівномірного нараху-вання амортизації на первісну вартість і за методом нарахування амортизації до балансової залишкової вартості основних засобів. Проведено дослідження ефективності використання методів амортизації за П(С)БО 7 "Основні засоби". The article outlines the main requirements and rules of depreciation of fixed assets in accounting and tax accounting. The research service life of fixed assets for a uniform method of calculating depreciation on the original cost and the method of depreciation to the carrying net book value of fixed assets. A study of the effectiveness of the methods of depreciation for P (S) 7 "Fixed Assets".

Опис

Ключові слова

амортизація, податковий облік, бухгалтерський облік, основні засоби, закон, знос, розрахунок, depreciation, tax accounting, accounting, fixed assets, the law, wear, calculation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку / Н. М. Ткаченко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. - № 15. – 2001. - С. 82-89.

Зібрання