Дослідження впливу зношування кінематичних пар поршневого дозатора на точність дозування в’язких та пластичних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано дослідження впливу на величину систематичної похибки дозування зношування обертальних та поступальних елементів кінематичних пар виконавчих механізмів поршневого дозатора. Використання отриманої методики дасть змогу враховувати кінетику зношування контактуючих елементів під час проектних розрахунків та за потреби впливати на величину систематичної похибки дозування. Research of influence on the size of systematic error of dosage of wear of rotatory and forward elements of kinematics pairs of executive mechanisms of piston metering device is executed. The use of the got methodology will give an opportunity to take into account kinetics of wear of contacting elements during project calculations and, in case of necessity, influence on the size of systematic error of dosage. Information on character and size of wear of elements of kinematics pairs it is necessary to use in the project calculations of metering devices of piston type for viscid and plastic food and unfood foods with the purpose of minimization of influence on the size of systematic error of wear of kinematics pairs.

Опис

Ключові слова

зношування, wear, дозатор, точність дозування, систематична похибка, кінематична пара, metering device, exactness of dosage, systematic error, kinematics pair, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Токарчук, С. В. Дослідження впливу зношування кінематичних пар поршневого дозатора на точність дозування в’язких та пластичних продуктів / С. В. Токарчук, О. М. Гавва // Харчова промисловість. - 2012. - № 13. - С. 108-114.

Зібрання