Оцінка впливу на довкілля: менеджмент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі регламентований порядок здійснення процедури оцінка впливу на довкілля у відповідності до діючих норм українського законодавства. Створено базу нормативно-правових документів, що забезпечують національне правове поле реалізації процедури оцінки впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності. Структурований зміст оцінки впливу на довкілля та встановлені визначальні чинники, що впливають на ефективність провадження процедури оцінки впливу на довкілля, а саме: вимог законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища; стан довкілля території на якій планується провадження планованої діяльності; екологічна ємність території на якій планується провадження планованої діяльності; види синергетичного впливу шкідливих чинників на довкілля; перспектив соціально-економічного розвитку території; прогнозування екологічних ризиків. Доведено, що для успішної реалізації етапів, передбачених процедурою оцінки впливу на довкілля необхідно здійснити детальний опис планованої діяльності, яка включає аналіз планової діяльності, етапів і заходів, а також дає чітке уявлення про те, як провадження планованої діяльності потенційно спроможне зумовити прояви тих чи інших впливів на довкілля та небажаних їх наслідків на здоров’я населення. Встановлені поступки у розвитку процедури оцінки впливу на довкілля та визначені основні перешкоди на шляху практичної реалізації даного процесу. Обґрунтовано, що з кожним днем війни погіршується екологічна ситуація в Україні та завдається непоправна шкода навколишньому природному середовищу: руйнуються природні екосистеми, знищується рослинний і тваринний світ, забруднюється атмосфера, гідросфера та літосфера, руйнується природно-заповідний фонд. Все це унеможливлює забезпечення, урегульованих законодавством, механізмів реалізації європейської моделі оцінки впливу на довкілля на належному рівні в Україні
The paper regulates the procedure for carrying out the environmental impact assessment procedure in accordance with the current norms of Ukrainian legislation. The author has created a base of regulatory documents that provide a national legal framework for the implementation of the environmental impact assessment procedure in the course of the planned activity. The article structures the content of the environmental impact assessment and identifies the determining factors affecting the effectiveness of the environmental impact assessment procedure, namely: requirements of the legislation in the field of environmental protection; environmental condition of the territory where the planned activity is planned; environmental capacity of the territory where the planned activity is planned; types of synergistic impact of harmful factors on the environment; prospects for socio-economic development of the territory; forecasting of environmental risks. It is proved that for the successful implementation of the stages envisaged by the environmental impact assessment procedure, it is necessary to carry out a detailed description of the planned activity, which includes an analysis of the planned activity, stages and measures, and also gives a clear idea of how the implementation of the planned activity can potentially cause certain environmental impacts and their undesirable consequences for public health. The author identifies the progress in the development of the environmental impact assessment procedure and the main obstacles to the practical implementation of this process. It is substantiated that with every day of the war the environmental situation in Ukraine

Опис

Ключові слова

оцінка впливу на довкілля, екоменеджмент, екологічне управління, environmental impact assessment, management, environmental management, кафедра екології та екоменеджменту

Бібліографічний опис

Маджд, С. М. Оцінка впливу на довкілля: менеджмент / С. М. Маджд // Успіхи і досягнення у науці. – 2024. – № 3 (3). – С. 314–321.

Зібрання