Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища майбутнього

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний світ змінюється стрімкими темпами, тому кожній країні, зокрема й Україні, необхідно мати власну стратегію соціально-економічного розвитку, яка б відповідала на глобальні виклики, та сприяла розвитку національної економіки й добробуту населення. Особливості економічних інституцій країни, і зокрема їх демократичний характер мають значний вплив на процеси соціально-економічного розвитку. Бажаючи дійсних позитивних змін суспільства, а не формальних планів розвитку, необхідно вивчати першопричини та наслідки глобальних викликів сучасного світу, та враховувати їх при формуванні стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави та окремих її регіонів на майбутнє. У результаті дослідження було зроблено наступні висновки: визначено вплив демократизації на розвиток економіки, та розглянуто найголовніші ризи найближчого десятиліття. Також було проаналізовано сучасний стан та запропоновано шляхи стратегічного розвитку наступних сфер: відтворювальна енергетика, соціальна диференціація, інвестиції з боку інших країн, інноваційна економіка, та наука й медицина. Це дослідження привносить у науку систематизований погляд на стратегічні шляхи розвитку України у майбутньому. The modern world is changing at a rapid pace, so every country, in particular Ukraine, needs to have its own socio-economic development strategy in order to respond to all global challenges and promote the development of public welfare in its own country. In the course of conducting this research, a number of the following methods of theoretical knowledge were used, in particular, they are analysis, synthesis, comparison, specification and generalization. As a result of the study, the following conclusions were drawn: the impact of democratization on the development of the economy was determined, and the most important features of the coming decade were considered. The current state was also analyzed and ways of strategic development of the following areas were proposed: renewable energy, in particular, the issue of eliminating the imbalance between different types of sources was considered; social differentiation, during which attention was focused on the influence of the oligarchy and the importance of its elimination; investments from other countries, in particular, due to the use of Ireland's experience; innovative economy, in which it is necessary to promote the development of production of modern technologies, and science and medicine, in the context of which it is necessary to understand which skills will be most relevant in the future, as well as to promote the transformation of universities into powerful research centers. In addition, it is important to understand that long-term rather than short-term planning should be preferred. This study brings to science a systematic view of the strategic ways of development of Ukraine in the future.

Опис

Ключові слова

стратегія, стратегічні пріоритети майбутнього, соціально-економічний розвиток, інституції, інституційні перетворення, глобальне середовище, демократизація, регіональний розвиток, глобальні виклики, відтворювальна енергетика, інноваційна економіка, smart економіка, соціальна економіка, освіта майбутнього, національна економіка, strategy, strategic priorities of the future, socio-economic development, institutions, institutional transformations, global environment, democratization, regional development, global challenges, regenerative energy, innovative economy, smart economy, social economy, education of the future, National economy, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Відоменко, О. І. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища майбутнього / О. І. Відоменко, О. А. Гарник, Н. Я. Слободян, Н. І. Жужукіна // Академічні візії. – 2023. – № 15. – DOI: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7580052

Зібрання