Продовольча безпека України: проблеми та напрями забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність забезпечення продовольчої безпеки як складової національної безпеки держави, проаналізовано основні підходи до визначення сутності «продовольча безпека» з огляду на особливості трактування цього поняття. Визначено фактори, від яких залежить рівень продовольчої безпеки держави. На основі аналізу показників розвитку вітчизняного агропромислового комплексу досліджено стан національної продовольчої безпеки. Зокрема, проаналізовано динаміку виробництва основних сільськогосподарських культур усіма категоріями господарств протягом 1990—2015 років, а також урожайність основних сільськогосподарських культур з 1 га зібраної площі. Наведено динаміку поголів’я худоби та птиці в Україні в усіх категоріях господарств, а також динаміку виробництва основних видів продукції тваринництва. З’ясовано, що зазначені тенденції безпосередньо вплинули на рівень споживання населенням України основних видів продуктів харчування. Проаналізовано динаміку споживання населенням України основних видів продуктів харчування відповідно до раціональних норм споживання та рівня споживання в країнах Євросоюзу, динаміку споживання населенням основних мікроелементів у складі продуктів харчування, а також рівень продовольчої самозабезпеченості. Наголошено на обмежених можливостях населення України в споживанні продуктів харчування в необхідних обсягах і асортименті. Визначено, що, незважаючи на досить високий рівень продовольчої самозабезпеченості, споживання населенням України основних видів продуктів харчування, а також основних мікроелементів у складі продуктів харчування в цілому залишається досить низьким. Крім того, зазначено, що населення України протягом останніх років не наближається, а віддаляється при споживанні основних видів харчових продуктів (як від раціональних норм споживання, так і від рівня споживання в країнах ЄС). Сучасне харчування населення характеризується розбалансованістю раціону на рівні нижчому за науково обґрунтований. У той час, коли у більшості країн світу забезпечення населення якісними продуктами харчування значно покращилось, в Україні спостерігаються зворотні тенденції. Запропоновано низку заходів, які дають змогу Україні не лише забезпечити власну продовольчу безпеку, а й стати активним гравцем на світовому ринку продовольства. The article is devoted to the substantiation of the necessity of providing food security as an integral part of the national security of the state, the main approaches to the definition of the essence of “food safety” concerning the peculiarities of the interpretation of this concept are analyzed. The factors that determine the level of food security of the state are determined. By analyzing the indicators of the domestic agro-industrial complex development the state of national food security has been investigated. In particular, the dynamics of production of main crops by all categories of farms during the period of 1990—2015, as well as the yield of the main crops from 1 ha of the collected area, was analyzed. The article presents the dynamics of the livestock and poultry population in Ukraine in all categories of farms, as well as the production of the main types of livestock products. It was determined that mentioned tendencies directly influenced on the level of main food types consumption by the population of Ukraine. The consumption dynamics of the main food products’ types by the population of Ukraine according to the rational consumption norms and level of consumption in the EU countries, consumption dynamics of the basic trace elements in the composition of food products by the population, as well as the level of food self-sufficiency are analyzed. The article emphasizes the limited possibilities of the population of Ukraine in the consumption of food in the required volumes and assortment. It has been determined that in spite of the rather high level of self-sufficiency, the consumption of the main types of food products by the population of Ukraine, as well as the main trace elements in the composition of food products as a whole, remains rather low. In addition, it is noted that the population of Ukraine in recent years is not approaching, but is getting away about the consumption of the main types of food products, both from rational consumption norms, and from the level of consumption in the EU countries. Modern nutrition of the population is characterized by an unbalanced diet at a lower level than scientifically substantiated. While in the majority of countries the quality of food supply has improved significantly, there are reverse trends in Ukraine. The article proposes series of measures that will allow Ukraine not only to provide its own food security, but also to become an active player in the global food market.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, продовольча безпека, сільське господарство, продовольча незалежність, структура харчування, сталий розвиток, аграрний сектор, харчова промисловість, food security, agriculture, food independence, the structure of nutrition, sustainable development, agricultural sector, food industry

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Продовольча безпека України: проблеми та напрями забезпечення / Л. В. Страшинська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 48-56.

Зібрання