Непряма оцінка економічної ренти: регіональний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті доведено, що ринкова трансформація вітчизняної економічної системи супроводжується посиленням міжрегіональних диспропорцій. Сформульована та емпірично доведена гіпотеза щодо існування джерел економічної ренти. Кількісно оцінені втрати вітчизняної економіки від реалізації рентоорієнтованої поведінки. In article it is proved that market transformation of domestic economic system is accompanied by strengthening of interregional disproportions. Hypothesis of existence of source of an economic rent is formulated and empirically proved. Losses of domestic economy from realization of rent-seeking are quantitatively estimated.

Опис

Ключові слова

економічна рента, рентоорієнтована поведінка, втрата національного продукту, економічне зростання, economic rent, rent-seeking, loss of a national product, economic growth, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бурлуцька, С. В. Непряма оцінка економічної ренти: регіональний аспект / С. В. Бурлуцька // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2014. – Вип. 9 (1). – Ч. 3. – С. 135–139.

Зібрання