Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається вплив безпеки фондового ринку на грошово-кредитну, бюджетну, боргову, валютну та безпеку банківського сектору, аналізуються механізми поширення відповідних факторів дестабілізації та шляхи зниження пов’язаних з цим ризиків. Автор надає власне визначення безпеки фондового ринку та класифікацію його впливу на інші складові фінансової безпеки держави. Враховуючи отримані результати дослідження, запропоновані науково-практичні рекомендації щодо забезпечення належного рівня безпеки фондового ринку, зокрема в Україні. The author analyzes the influence of the stock market security on the monetary, budgetary, debt, currency, and banking system security, mechanisms of destabilization and elimination of related risk. The definition of the security of the stock market has been introduced, as well as the classification of the stock market influence on the elements of financial security of the state. Based on the results of this research, the author suggests a list of practical recommendations aimed at the ensuring of the required level of the stock market security, namely, in Ukraine.

Опис

Ключові слова

фінансова безпека держави, безпека фондового ринку, безпека банківського сектору, інвестиційно-інноваційна безпека, the financial security of the state, the stock market security, the security of investment and innovations, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Сидоренко, П. О. Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави / П. О. Сидоренко // Інтелект ХХІ. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. - Вип. 2. – С. 94-103.

Зібрання