Оптимізація виробничої програми підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено математичну модель виробничої програми підприємства, у якого попит на продукцію змінюється у часі в залежності від сезону. Загальні витрати складаються з витрат на виробництво, зберігання та доставку із зовні. Можливості підприємства обмежуються максимальною потужністю технологічного обладнання і вмістом складів готової продукції, тому виробнича політика на тривалий часовий період планування визначає періоди, коли попит на готову продукцію буде забезпечений безпосередньо з цеху, а коли із запасів готової продукції на складі. Наведено та здійсненні розрахунки в середовищі MS Excel з використанням надбудови «Поиск решения». Проведена апробація розглянутого методу дозволяє стверджувати про можливість його застосування та впровадження.The mathematical model of the production program of the enterprise, whose demand for products changes over time depending on the season, is presented. Total costs consist of production, storage and delivery costs from external sources. The company's capabilities are limited by the maximum capacity of technological equipment and the content of finished product warehouses, so the production policy for a long planning period determines the periods when the demand for finished products will be met directly from the workshop, and when the stocks of finished products in the warehouse. Calculations in the MS Excel environment using the "Solution Search" add-in are also provided. The testing of the method under consideration allows to confirm the possibility of its application and implementation.

Опис

Ключові слова

математична модель, виробнича програма, транспортна задача, mathematical model, production program, transport problem, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Чорнобай, К. Ю. Оптимізація виробничої програми підприємства / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies : international periodic scientific journal. - Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2019. - Issue № 7. - Part 3. - P. 37-41.

Зібрання