Використання мікроорганізмами суміші ростових та неростових субстратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В огляді наведено відомості літератури і власні експериментальні дані про використання мікроорганізмами суміші ростових і неростових субстратів. Розглянуто поняття “ростовий" та "неростовий" субстрати, а також типи трансформації змішаних субстратів (міксотрофія, діауксія, неростове окислення, кометаболізм, синтаболізм). Викладено основні положення концепції допоміжного субстрату та сутність енергетичної класифікації субстратів. Представлено дані літератури про вплив умов культивування (концентрація субстратів, їх співвідношення, спосіб культивування, швидкість розведення при безперервному культивуванні та ін.) на характер споживання суміші субстратів, про використання змішаних субстратів з метою інтенсифікації росту мікроорганізмів, а також про підвищення синтезу вторинних метаболітів (на прикладі мікробного екзополісахариду етаполану) на суміші енергетично нерівноцінних ростових субстратів. Author’s experimental data and those from literature, concerning the utilization of growth and nongrowth substrates by microorganisms, are presented in the review. The notions “growth” and “nongrowth’’ substrate as well as the types of transformation of mixed substrates (mixotrophy, diauxia, nongrowth oxidation, cometabolism, syntabolism) have been considered. Main propositions of the conception of auxiliary substrate and the essence of energetic classification of substrates have been presented. Data from literature concerning the effect of cultivation conditions (concentration of substrates, their ratio, cultivation method, dissolution rate under continuous cultivation, etc.) on the character of substrate mixed use, as well as the use of mixed substrates aimed at the intensification of microorganism growth. Data are presented on the intensification of metabolites synthesis (e. g. microbial exopolysaccharide etapolan) on the mixture of energetically non-equivalent growth substrates.

Опис

Ключові слова

ростові та неростові субстрати, інтенсифікація росту, змішані субстрати, мікробні екзополісахариди, growth and nongrowth substrates, growth intensification, mixed substrates, microbial exopolysaccharides, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Використання мікроорганізмами суміші ростових та неростових субстратів / Т. П. Пирог, М. О. Коваленко // Мікробіологічний журнал. – 2004. – Т. 66, № 6. – С. 80−100.

Зібрання