Стратегічне планування розвитку підприємств молокопереробної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад стратегічного планування розвитку та розробці теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу стратегічного планування розвитку молокопереробних підприємств. Проаналізовано сучасний стан та визначено проблеми і тенденції розвитку молокопереробної галузі. Проведено оцінку стану стратегічного планування та його випливу на ефективність діяльності молокопереробних підприємств. Розроблено модельний підхід до процесу стратегічного планування розвитку молокопереробних підприємств з урахуванням їх галузевої приналежності. Запропоновано модель визначення напряму розвитку підприємства в галузі. Удосконалено систему показників стратегічного планування розвитку молокопереробних підприємств. The dissertation investigates theoretical and methodical foundations of strategic planning of the development and elaboration of theoretical and practical recommendations for improving the process of strategic planning of development of the milk-processing enterprises. The paper analyzes the current state of the milk-processing branch and the problems and tendencies of its development. The work reveals the characterization of the state of strategic planning and its influence upon the effectiveness performance of the milk-processing enterprises. The model approach to the process of strategic planning of development of the milk-processing enterprises taking into account their sector profile is developed. This research emphasizes the model of the specification of the directions for development of the enterprise within the branch. The system of indicators of strategic planning of development of the milk-processing enterprises is improved.

Опис

Ключові слова

підприємства молокопереробної галузі, стратегія, розвиток, галузевий ланцюг створення вартості, стратегічне планування розвитку, система показників, інтегральний індекс, модель визначення напряму розвитку, enterprises of the milk-processing branch, development, strategy, value chain, strategic planning of development, system of indicators, straegic planning of development, integral index of effectiveness, model of the specification

Бібліографічний опис

Протасова, Л. В. Стратегічне планування розвитку підприємств молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Протасова Лариса Валеріївна ; НУХТ. – К., 2014. – 24 с.