Acusotherapy as an innovative method of recovery in spa-technologies of hospitality enterprises in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність. Природні лікувальні ресурси України є потужною ресурсною базою для розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Важливою складовою вітчизняної рекреації являються хвойні ліси, тому актуальним є дослідження перспектив впровадження акусотерапії у spa-індустрії сфери гостинності. Мета статті – оцінка можливості використання лісових насаджень для розвитку сфери гостинності, аналіз сучасного стану та визначення перспектив застосування акусотерапії в spa-технологіях на підприємствах готельного господарства. Методи, що використовувались при проведенні дослідження: системний метод, порівняльний та структурний аналіз. Результати. Проаналізовано сучасний стан лісових масивів України та можливість їх використання для оздоровлення та відпочинку. Виявлено, що ½ загальної площі лісів є придатними для рекреаційної діяльності, серед насаджень яких особливими цілющими властивостями характеризуються хвойні дерева. Обґрунтовано лікувальні властивості хвої та охарактеризовано перспективи використання акусотерапії, як різновиду бальнеологічної терапії із застосуванням продуктів хвойних дерев, в якості інноваційного напрямку розвитку spa-індустрії сфери гостинності. Встановлено перелік послуг акусотерапії, які надаються рекреаційними готельними підприємствами з метою додаткового оздоровлення, та обґрунтовано їх позитивний вплив на організм людини. Висновки та обговорення. Дослідження показало, що комплексне впровадження акусотерапії в spa-технологіях підприємств готельного господарства є актуальним завданням сфери обслуговування, оскільки дозволить підвищити ефективність їх роботи та задовольнити потребу в оздоровленні значної кількості потенційних відвідувачів, що сприятиме збільшенню завантаженості номерного фонду готелю та створенню сучасного конкурентоспроможного рекреаційного готельного продукту.Actuality. Natural medical resources in Ukraine are a powerful resource base for the development of health tourism. Coniferous forests are an important part of domestic recreation, that’s why it’s important to study the prospects for the introduction of acutherapy in the spa-industry in the field of hospitality. The purpose of the article is to assess the possibility of the use of forests for the development of hospitality, the analysis of current state and determine prospects for the use of acustherapy in spa-technologies in the hotel industry. The methods used in the research: system method, comparable and structural analysis. The results. The current state of Ukrainian forests and the possibility of their use for recovery and recreation. It has been determined, that ½ of general forest area is suitable for recreational activities, among the plantations of which coniferous trees are characterized by special healing properties. The cure properties of pine needles are substantiated and the prospects of using acustherapy as a kind of balneological therapy with the use of coniferous tree products as an innovative direction of the development of the spa-industry of the hospitality sphere are characterized. The list of acustherapy services, provided by recreational hotel enterprises with the aim of additional recovery is established, and their positive impact on the human’s health is substantiated. Conclusions and discussions. The study showed that the comprehensive implementation of acustherapy in spa-technologies of hotel enterprises is an urgent task of the service sector, as it will increase their efficiency and meet the need for a significant number of potential visitors, which will increase the occupancy of the hotel and create a modern competitive recreational hotel.

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, spa-послуга, рекреаційні ресурси, хвойні лісові насадження, акусотерапія, hospitality industry, spa-service, recreational resources, coniferous forest plantations, acutherapy, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Acusotherapy as an innovative method of recovery in spa-technologies of hospitality enterprises in Ukraine / І. Medvid, О. Shydlovska, Т. Ishchenko, V. Dotsenko // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 182-194.

Зібрання