Консолідована податкова звітність: переваги і недоліки

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективності адміністрування податків і зборів у розрізі використання часового ресурсу, а також прозорості та простоти обчислення і сплати податкових платежів. Пропонується консолідована сплата податків та зборів задля налагодження найбільш ефективного діалогу між платниками податків та контролюючими органами, визначаються можливі позитивні та негативні тенденції, пов’язані з пропонованою методологією. Досліджується зарубіжний досвід адміністрування податків та зборів через призму вдосконалення вітчизняної системи оподаткування. This article analyzes the effectiveness of the administration of taxes and fees in the context of the time resource usage, as well as transparency and ease of tax payments. The consolidated payment of taxes and fees is proposed in order to establish the most effective dialogue between taxpayers and the supervisory authorities. Possible positive and negative trends, which associated with the proposed methodology, are defined. Foreign experience in the administration of taxes and fees through the prism of improvement of the national system of taxation is investigated.

Опис

Ключові слова

адміністрування, податкова звітність, консолідація, administration, tax reporting, consolidation, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Кулинич, Ю. М. Консолідована податкова звітність: переваги і недоліки / Ю. М. Кулинич, С. В. Святаш // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 12, Ч. 2 – С. 148-152.

Зібрання