Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах трансформації форм власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки в умовах трансформації відносин власності. Проведено оцінку землекористування сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено ефективність господарської діяльності і запропоновано напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва підприємств різних організаційно-правових форм. Досліджено стан розвитку орендних земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах України. Охарактеризовані питома вага договорів оренди в розрізі суб’єктів, питома вага договорів оренди за строками їх укладення, питома вага за формами виплати орендної плати. Розкрито сутність процесів концентрації орендованих земель в агрохолдинги. Проаналізовано діяльність холдингів в аграрному секторі економіки, досліджено їх організаційно-економічний механізм побудови. Проведено детальний аналіз особливостей економічної ефективності їх діяльності, форм налагодження виробничих процесів і господарсько-фінансових взаємозв’язків. Доведено, що сучасні інтегровані формування вийшли далеко за межі звичайних організацій, а їх вплив на розвиток національної економіки країни не є локальним, оскільки досить часто саме вони встановлюють «правила гри» на вітчизняній економічній арені. Відображено переваги і недоліки інтегрованих структур і науково обґрунтовані пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку
It analyzed the establishment of organizational and legal forms of management in the agricultural sector in the transformation of property relations. Spend the evaluation of land use by agricultural enterprises. Investigated the efficiency of economic activities and suggested ways to improve the efficiency of agricultural production enterprises of various organizational and legal forms. Investigated the condition of the lease of land relations in the agricultural enterprises of Ukraine. Characterized by the share of leases in the context of the subjects, the proportion of leases on terms of their conclusion, the weight on the forms of payment of rent. Disclosed the essence of the processes of concentration of land leased in agroholdings. It analyzes the activities of holdings in the agricultural sector, to investigate their organizational and economic mechanism construction. Performed a detailed analysis of the economic characteristics of their effectiveness, establish forms of production processes and economic-financial linkages. It is proved that modern integrated form went far beyond the usual institutions and their influence on the development of the national economy of the country is not a local, because quite often they establish «rules of the game» on the domestic economic scene. Reflected the advantages and disadvantages of integrated structures and scientifically sound suggestions about the prospects for their further development

Опис

Ключові слова

реформування, форми власності, орендні земельні відносини, грошова оцінка земель, інтеграційні процеси, агрохолдинги, конкурентоспроможність, ефективність, бюджетування, управління, ресурсний потенціал, reform, ownership, lease land relations, integration processes, agricultural holdings, competitiveness, efficiency, budgeting, management, resource potential, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ніценко, В. С. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах трансформації форм власності / В. С. Ніценко, А. Є. Данкевич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 171. – С. 57–73.

Зібрання