Тенденції створення та функціонування молокопереробного кластеру Київської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті автором визначені основні напрямки щодо розвитку та оптимізації виробничих процесів через необхідність виникнення різноманітних форм об’єднань, що сприятиме посиленню інтеграційних процесів на різних рівнях економіки. Автором було вивчені спроможність галузей та регіонів до створення кластерного об’єднання. Для визначення загальної тенденції розвитку молочної промисловості в цілому та окремих підприємств цієї галузі було застосовано метод експертної оцінки для виявлення факторів їх розвитку. Були встановлені сильні та слабкі сторони молокопереробної промисловості, виявлення конкурентні переваги та загрози з боку конкурентів та зовнішнього середовища. In the article, the author identifies the main directions for the development and optimization of production processes due to the need for various forms of associations, which will strengthen integration processes at different levels of the economy. The author studied the ability of industries and regions to create a cluster association. To determine the general trend of development of the dairy industry as a whole and individual enterprises in this industry, the method of expert evaluation was used to identify the factors of their development. The strengths and weaknesses of the dairy industry, identifying competitive advantages and threats from competitors and the environment were identified.

Опис

Ключові слова

кластерні об’єднання, SWOT-аналіз, молочна промисловість, конкурентні переваги, можливості, загрози, cluster associations, SWOT-analysis, dairy industry, competitive advantages, opportunities, threats, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ніколаєнко, С. М. Тенденції створення та функціонування молокопереробного кластеру Київської області / С. М. Ніколаєнко // Slovak international scientific journal. - № 53. - 2021. - V. 2. - С. 18-22.

Зібрання