Стратегічне планування діяльності підприємства м’ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються умови євроінтеграції та їх вплив на стратегічне планування діяльності підприємств м’ясопереробної галузі. Викладений авторський погляд на сучасне стратегічне планування діяльності підприємстваз обґрунтуванням невирішених проблем м’ясопереробної галузі. Запропоновані заходи підготовки стратегічного плану підприємства. Визначені функціональні стратегії (виробнича, маркетингова, збутова, фінансова, інноваційна) з обґрунтуванням за кожною конкретних заходів для підприємств м’ясопереробної галузі з метою забезпечення їх сталого розвитку. The article analyzes the conditions of European integration and their influence on the strategic planning of the enterprises of the meat processing industry. The author's view on modern strategic planning of the enterprise with the justification of the unresolved problems of the meat processing industry is presented. Proposed measures for the preparation of the strategic plan of the enterprise. Identified functional strategies (production, marketing, marketing, financial, innovation) with justification for each specific measures for meat processing enterprises to ensure their sustainable development.

Опис

Ключові слова

підприємство, євроінтеграція, стратегічне планування, стратегія, заходи, інновації, enterprise, eurointegration, strategicplanning, strategy, measures, innovations, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бергер, А. Д. Стратегічне планування діяльності підприємства м’ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції / А. Д. Бергер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». ‒2018. ‒ Випуск 28. ‒ Ч. 1.‒ С. 71‒74.

Зібрання