Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

статті на підставі аналізу послідовних етапів технологічного процесу розглянуто композицію таких основних рівнів функціональних модулів: модуль як об’єкт експлуатації; модуль як об’єкт виготовлення; модуль як об’єкт удосконалення. При цьому рівень експлуатації виробу є первинним, рівень виготовлення — вторинним, а рівень удосконалення — третинним. Рівні взаємозв’язані між собою за допомогою прямих і зворотних зв’язків, які забезпечують безперервні потоки інформації про умови експлуатації технологічної системи, а також про забезпечення властивостей виробу на рівні вдосконалення і виготовлення. На прикладі ФМ для потоково-техно- логічних систем пакувальних ліній різної складності обґрунтовано потребу в багатокритеріальному підході до їх проектування. Розв’язані задачі формування ФМ з об’єднанням структурного й параметричного синтезів та умов вибору. Запропоновано концепцію, розроблено математичні моделі й алгоритми багатокритеріального структурно-параметричного синтезу модульного блоку керування за заданими характеристиками, а також підхід для врахування всіх функціональних особливостей експлуатації ФМ в процесі його виготовлення і вдосконалення. On the basis of the analysis of successive stages of the technological process, such basic levels of functional modules (FM) are considered: the module as a exploitational object; module as an object of manufacture; module as an object for improvement. At the same time, the level of exploitation of the product is primary, the level of manu- facturing is secondary, and the level of improvement is tertiary. Levels are interconnected by direct and feedback links that provide continuous streaming of information about the operating exploitation of the technological system, as well as providing product properties at levels of impro- vement and manufacturing. The need for a multicriteria approach to its design was substantiated in the article on the example of FM for flow packing systems (FPS) of packa- ging lines of varying complexity. The tasks of the FM for- mation were solved by combining structural and parametric synthesis and the conditions of choice. The concept was proposed, mathematical models and algorithms of multi- criteria structural-parametric synthesis of the modular control unit according to the given characteristics were developed. An approach to take into account all functional features of the operation of FM in the process of its manufacture and improvement was developed.

Опис

Ключові слова

аналіз, синтез, рівні, функціональний модуль, зв'язки, потоково-технологічні системи, критерії, analysis, synthesis, level, functional module, relations, flow and technological systems, criteria, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Наукові праці НУХТ. – К. : РВЦ"НУХТ", 2017. - Том 23, № 5. - С. 98-108.

Зібрання