Синтез просторових потоково-транспортних систем ліній пакування харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На базі потоково-просторових технологічних систем можуть широко вирішуватися питання комплексної автоматизації виробничих процесів виготовлення та упаковування різних виробів і виконання прогресивних технологічних процесів. Сучасний розвиток науково-технічного процесу є підгрунтям для нових тенденцій композиції та принципів створення техніки і технологічних систем. Створюються технічні системи з гнучкими автоматизованими комплексами, постійно удосконалюються і створюються функціональні технологічні модулі з якісно новими властивостями і можливостями. Однак, до дійсного часу ще не вивчені питання створення і функціонування автоматичних технологічних комплексних систем безперервної дії для пакувальнихпроцесів. Не виконано аналіз загальних структурно-функціональних параметрів автоматичних технологічнихсистем безперервної дії для пакувальних процесів зі складною просторовою структурою технологічнихелементів. Відсутні загальні принципи компоновки і проектування технологічних систем зі складноюпросторовою структурою і кінематикою функціонування технологічних елементів. Виходячи з викладеного вище, розробка методів проектування автоматичних технологічних систем безперервної дії для пакувальнихпроцесів єактуальною науковою задачею, і направлена на комплексне рішення задач по створенню автоматичнихтехнологічних систем безперервної дії для пакувальних ліній. У роботі розглянуто особливості компонування і проектування потоково-транспорних ліній (ПТЛ) пакувальних операцій, а також запропоновано на останньому етапі схемного розгляду технологічної системи використовувати принципово-структурні моделі. Тому в роботі виконано аналіз і синтез принципово-структурних моделей і розроблена загальна модель побудови ПТЛ. On the basis of flow-spatial technological systems can greatly decide the question of complex automation of production processes of manufacturing and packaging to various products and implementation of advanced technologicalprocesses. Modern development of scientific and technological process is the basis for the new trends of compositionand principles of creation equipment and process systems. Created technical systems with a flexible automated complexes, are constantly being improved and created functional process modules with qualitatively new properties andpossibilities. However, to date has not explored the issues of establishment and functioning of the automated complex manufacturing systems, continuous packaging processes. Not the analysis of General structural and functional parameters ofautomatic technological systems, continuous packaging processes with complex spatial structure of technological elements. There are no common principles of layout and design of technological systems with complex spatial structureand kinematics of the technological elements. Based on the above, development of methods of designing automatic assembly technological systems ofcontinuousaction for the Assembly processes is an important scientific problem, and is aimed at complex solution of tasks on creation of automated technological systems, continuous packaging lines. The paper discusses the features of layout and design with precisely-transport lines (PTL) packaging operations, aswell as proposed at the last step of scheme consideration the technological system to use a fundamentally-structuralmodel. Therefore, the analysis and synthesis of fundamentally-structural model and developed a General model of construction of PTL.

Опис

Ключові слова

компоновка, просторова, структура, пакувальні лінії, технологічні системи, layout, space, structure, packing line, process system, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Синтез просторових потоково-транспортних систем ліній пакування харчових продуктів / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, М. В. Якимчук, С. В. Токарчук // Наукові праці. – Одесса : ОНАХТ. - 2016. - Том 80, № 1. - С. 131-138.

Зібрання