Формування комунікативної культури майбутніх ІТ-спеціалістів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спілкування виступає як спосіб здійснення професійної діяльності та реалізації його соціальних цілей завдяки комунікативній культурі. Власною комунікативною культурою спеціаліст формує культуру спілкування свого професійного оточення. Необхідність підвищення культури спілкування майбутніх фахівців наразі набуває все більшої актуальності та спричиняє появу більш високих вимог до формування професійної комунікативної культури як вагомої передумови професійної компетентності. Високий рівень сформованості комунікативної культури сприятиме налагодженню ефективного різнобічного професійного спілкування з колегами чи партнерами на підставі знань про етику спілкування та ґрунтуючись на принципах об’єктивності, підтримки, взаємоповаги та справедливості. Власне сформована комунікативна культура робить можливим подальше професійне зростання та самореалізацію спеціаліста, професійна діяльність якого потребує постійної взаємодії за паттерном «людина–людина». Отже, важливим завданням сучасної професійної освіти є пошук ефективних засобів формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів сфери інформаційних технологій та телекомунікацій. У статті розкривається сутність комунікативної культури та особливості її структурних компонентів; здійснюється теоретичний аналіз факторів впливу на комунікативну культуру особистості; розглядається специфіка впливу сучасних інформаційних технологій та глобалізації на формування комунікативної культури в процесі професійної підготовки майбутніх ІТ фахівців. Communication is a way of carrying out professional activities and implementation of its social goals through communicative culture. Culture of communication within professional environment is formed by one's own communicative culture. The need for enhancing future specialists' culture of communication is becoming more relevant and contributes to the emergence of higher requirements for professional communicative culture formation as a weighty prerequisite for professional competence. High level of communicative culture will help to establish effective versatile professional communication with colleagues or partners based on ethics and principles of mutual respect, support, justice and objectivity. Communicative culture of a high level makes it possible further professional growth and career promotion for those employees, whose professional activity requires constant interaction on the "man-man" pattern. So, the important task of modern higher education is to search for effective means to form communicative culture of future specialists in the field of information technologies and telecommunications. The article reveals the essence of communicative culture and defines features of its structural components; a theoretical analysis of the factors influencing individual communicative culture is presented; influence of modern information technologies and globalization on the formation of communicative culture in the process of professional training of future IT specialists is examined.

Опис

Ключові слова

професійне спілкування, інформатизація, комунікативна компетентність, глобалізаційні процеси, communicative culture, professional communication, informatization, communicative competence, globalization processes, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Щеглова, А. О. Формування комунікативної культури майбутніх ІТ-спеціалістів / А. О. Щеглова // Engineering and Educational Technologies. — 2018. - № 6 (3). – С. 45-51.

Зібрання