Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті шляхи розвитку спиртової галузі України - науково-технічне оновлення виробництва, впровадження інноваційних ресурсо- і енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій, зниження собівартості, підвищення якості, освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, в тому числі і паливного етанолу (біоетанолу).
Ways of development spirit industry of Ukraine - scientific and technical updating of manufacture, introduction innovative resources and energy-saving, ecologically safe technologies, decrease in the cost price, improvement of quality, development of new competitive kinds of production, including fuel ethanol (bioethanol) are considered.

Опис

Ключові слова

енерго- ресурсозаощаджуючі технології, біоетанол, моторні палива, високооктанова кисневмісна добавка до бензинів, дифузійний сок, resources and energy-saving technologies, bioethanol, motor fuel, high-octane oxygen contain additive to gasolines, biogas, secondary juice obtained from skins extraction, біогаз, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку / А. І. Українець, Л. М. Хомічак, П. Л. Шиян, С. Т. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 12. - С. 16-19.

Зібрання