Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості шляхом розвитку конкурентних переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено питання щодо визначення конкурентоспроможності продукції підприємств, методів її діагностики, а також науково-практичних рекомендацій щодо організаційного забезпечення. Проаналізовано вплив підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів на можливості розвитку та процвітання підприємства, що матиме конкурентні переваги в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнучкості, упровадження інновацій, розвитку знань і у сфері економії часу. Також досліджено визначення джерел формування конкурентних переваг українських підприємств харчової промисловості. Визначено, що конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж). Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенційними можливостями компанії. Надано оцінку та систематизовано визначення конкурентних переваг, джерела їх формування завдяки розрахунку основних показників щодо оцінки на підприємстві, що було вибране для поглибленого вивчення. Визначено, що найбільш типовими причинами новацій, що дають конкурентну перевагу, виступають: нові технології; нові або такі, що змінюються, запити споживачів; зміна вартості або наявності компонентів виробництва; поява нового сегмента галузі; зміна урядового регулювання. Дослідження конкурентоспроможності є складовою частиною аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його функціонування. Для ефективного здійснення такого аналізу необхідна детальна інформація про підприємство, конкурентну ситуацію, ринкові чинники та результати їхньої дії. Конкурентоспроможність підприємства становить самостійну системну категорію, яка відображає ступінь реалізації мети підприємства в його взаємодії з навколишнім середовищем. Актуальність такого дослідження й управління цією категорією зростає з формуванням ринкових відносин і реформуванням конкурентного середовища. Завдяки проведеному аналізу розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення формування конкурентних переваг. Визначено чинники, що забезпечують здатність конкурувати на ринку м’ясної галузі, що дозволяють знайти шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано доцільність запропонованих заходів. The problems of determining the competitiveness of the products of enterprises, methods of its diagnostics, as well as scientific and practical recommendations on organizational support are investigated. The impact of increasing the level of competition in the domestic and foreign markets, increasing consumer demand on the opportunities for development and prosperity of the enterprise, which will have competitive advantages in all areas, including in the area of cost reduction, quality improvement, flexibility, innovation, knowledge development and in the field of economy time. Identification of sources of formation of competitive advantages of Ukrainian food industry enterprises is also investigated. It is determined that competitive advantage is a concentrated manifestation of superiority over competitors in the economic, technical and organizational spheres of the enterprise, which can be measured by economic indicators (additional profit, higher profitability, market share, sales volume). It should be emphasized that the competitive advantage cannot be equated with the potential of the company. Assessment and systematic determination of competitive advantages, sources of their formation due to the calculation of the main indicators for valuation in the enterprise, which was selected for in-depth study. It is determined that the most common causes of innovations that give a competitive advantage are: new technologies; new or changing consumer requests; change in the cost or availability of production components; the emergence of a new segment of the industry; change in government regulation. The study of competitiveness is a component of the analysis of the market of competitors, determination of the mechanism of its functioning. Effective implementation of such an analysis requires detailed information about the company, the competitive situation, market factors and the results of their action. The competitiveness of the enterprise is an independent system category, which reflects the degree of realization of the purpose of the enterprise in its interaction with the environment. The relevance of such research and management of this category increases with the formation of market relations and reform of the competitive environment. Due to the analysis, practical recommendations for improving the competitive advantage formation were developed. The factors that provide the ability to compete in the meat market that identify ways to increase the competitiveness of the enterprise are identified. The feasibility of the proposed measures is substantiated.

Опис

Ключові слова

consumer, products, конкурентна перевага, конкурентоспроможність підприємств, моніторинг, споживач, продукція, competitiveness of enterprises, competitive advantage, monitoring, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Зєніна-Біліченко, А. С. Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості шляхом розвитку конкурентних переваг / А. С. Зєніна-Біліченко // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. – 2019. – № 4 (478). – С. 11–16.

Зібрання