Изменение активности маркерних ферментов плазматических мембран под воздействием полинуклеотидного индуктора интерферона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчали вплив комплексного індуктору інтерферону І типу (молекулярного комплексу, що містить однониткову РНК дріжджів та тилорон-HCl) на рівні активності зв’язаних з мембраною ферментів (Ca2+, Mg2+ - і Na+, K+ - ATP-ази), а також 5’-нуклеотидази у тимоцитах щурів. Було показано, що активність всіх трьох ферментів зростала, процес проходив у дві фази. Отримані дані відносно чутливості маркерних ферментів зовнішньої мембрани тимоцитів щурів непрямо підтверджує зроблене раніш припущення щодо змін мембрани, індукованих інтерфероногенними нуклеотидами, що контактують з клітиною. Изучалось влияние комплексного индуктора интерферона І типа (молекулярного комплекса, содержащего однонитевую РНК дрожжей и тилорон-HCl) на уровни активности связанных с мембраной ферментов (Ca2+, Mg2+ - и Na+, K+ - ATP-азы), а также 5’-нуклеотидазы в тимоцитах крыс. Было показано, что активность всех трех ферментов возрастала, процесс проходил в две фазы. Полученные данные относительно чувствительности маркерних ферментов внешней мембраны тимоцитов крыс косвенно подтверждает сделанное ранее предположение об изменениях мембраны, индуцированных контактирующими с клеткой интерфероногенными нуклеотидами. The authors have studied the effects of a complex interferon type I inducer (a molecular complex containing one-stranded yeast RNA and tilorone-HCl) on the level of membrane binding enzyme activities (Ca2+, Mg2+ - and Na+, K+ - ATP-ases) as well as of 5’-nucleotidase in rat thymocytes. Activities of all three enzymes are shown to be increased, the process being carried out in two phases. The data obtained concerning the marker enzyme susceptibility of the outer membranes of rat thymocytes confirm indirectly the previously postulated possibility of changes of a membrane induced by interferonogenic nucleotides contacting with cells.

Опис

Ключові слова

інтерферон, індуктор, РНК, тилорон-HCl, Ca2+ - ATP-аза, Mg2+ - ATP-аза, Na+ - ATP-аза, K+ - ATP-аза, 5’-нуклеотидаза, клітинна мембрана, интерферон, индуктор, клеточная мембрана, interferon, inducer, RNA, tilorone-HCl, Ca2+ - ATP-ase, Mg2+ - ATP-ase, Na+ - ATP-ase, K+ - ATP-ase, 5’-nucleotidase, cell membrane, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Изменение активности маркерних ферментов плазматических мембран под воздействием полинуклеотидного индуктора интерферона / О. П. Манджос, Е. В. Прокопова, Н. М. Жолобак, А. В. Карпов // Доповіді Національної академії наук України. – 2005. – № 3. – С. 148-151.

Зібрання