Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто маркетингова активність підприємства як складова ділової активності. Охарактеризовано сутність поняття «ділова активність» та «маркетингова активність». Наведено класифікаційні ознаки маркетингової активності та її види. Запропоновано система показників, за якими може визначатися маркетингова активність. Описано способи оцінювання та аналізу маркетингової активності підприємства. It consider the marketing activity of the enterprise as part of business activity. Is characterized the essence of the notion of "business activity" and "marketing activity". Classification signs of marketing activity and its types are given. A system of indicators on which marketing activity can be determined is proposed. The methods of evaluation and analysis of the marketing activity of the enterprise are described.

Опис

Ключові слова

ділова активність, маркетингова активність, види маркетингової активності, показники оцінювання маркетингової активності, business activity, marketing activity, types of marketing activity, performance evaluation of marketing activity, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства / Т. Г.Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет». − 2017. − Випуск 12, Частина 1. − С. 29-32.

Зібрання