Особливості трансформацій матеріально-енергетичних потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено дані, які стосуються особливостей і можливостей трансформації вторинних енергетичних потоків. Показано перспективи різних підходів до використання потенціалів вторинної пари, у тому числі за рахунок впливу на ексергію теплоти вторинної пари зі зростанням її здатності до здійснення кінцевого результату в умовах термодинамічної рівноваги із середовищем. The article presents information related to the features and capabilities of the secondary transformation of energy flows. The perspectives of different approaches for using second pair potentials including their use due to the influence of exergy of secondary steam heat with its rising ability to implement the final result in terms of thermodynamic equilibrium with the environment have been demonstrated.

Опис

Ключові слова

термодинаміка, thermodynamics, рівновага, balance, енергія, energy, potential, вторинна пара, secondary pair, трансформація, transformation, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Чагайда, А. О. Особливості трансформацій матеріально-енергетичних потоків / А. О. Чагайда, В. С. Костюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 169–176.

Зібрання