Впровадження концепції маркетингу взаємовідносин у діяльність підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу впровадження концепції управління маркетингом у діяльність підприємств. Доведено бажаність створення взаємовигідних стосунків зі споживачем. Розглянуто чинники, які обумовили необхідність застосування цієї концепції. Обґрунтовано етапи дослідження використання концепції стосунків. Продемонстровано приклади питань щодо формування переліку ключових клієнтів. Визначено критерії, що покладені в основу вибору ключових клієнтів. Наведено низка інструментів просування товарів та послуг задля правильної побудови міцних та довгострокових стосунків клієнтів з підприємством. The article is devoted to the analysis of the implementation of the concept of marketing management in the activities of enterprises. The desirability of creating a mutually beneficial relationship with the consumer is proved. The factors that necessitated the application of this concept are considered. The stages of research of the use of the concept of relations are substantiated. Examples of questions on the formation of the list of key customers are presented. The criteria underlying the selection of key customers are defined. There are a number of tools to promote goods and services to properly build strong and long-term customer relationships with the company.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг взаємовідносин, концепція маркетингу взаємовідносин, ключові клієнти, клієнтська база, стійкість відносин, інструменти просування, relationship marketing, relationship marketing concept, key clients, customer base, relationship sustainability, promotion tools

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Впровадження концепції маркетингу взаємовідносин у діяльність підприємств / Т. Г.Бєлова, А. І. Бутрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − 2019.− Вип. 28, Ч. 1. − С. 32-35.

Зібрання