Поетика українських народних замовлянь у сучасній художній творчості (на матеріалі збірки В.Голобородька «Політ на журавлі»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вільний вірш Василя Голобородька можна визначити як поезію наскрізь асоціативну, наповнену абстрактними поняттями, але яким надано реального змісту. Його верлібри вирізняються з-поміж усього масиву лірики 70-80-х років ХХ століття конгеніальністю фольклорній поезії, творчим переосмисленням її традиційних образів, символіки та атрибутики народних свят, зокрема веденням діалогу з об’єктами природи у формі замовлянь і заклинань.
Free verse Basil Holoborodko can be defined as poetry through associative filled with abstract concepts, but granted the real content. His free verse feature among all array lyrics 70-80-ies of XX century Congeniality folk poetry, creative rethinking of traditional images, symbols and insignia folk festivals, including dialogue with the objects of nature in the form of charms and spells.

Опис

Ключові слова

замовляння, вільний вірш, творчість В.Голобородька, інтерпретація, incantation, free verse, creativity V.Holoborodko, interpretation, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. Поетика українських народних замовлянь у сучасній художній творчості (на матеріалі збірки Василя Голобородька "Політ на журавлі") / Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка . – 2011 . – Вип.32. : Літературознавство. – С. 103-107.

Зібрання